Turistinformation: 026-24 00 00. Mån–Fre: 8–16

Högbo Bruk

Dataskydd/GDPR

Integritetspolicy

Högbo Bruk värnar om den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst.

I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Högbo Bruks AB är ett kommunalt bolag och omfattas därför av offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som skickas till oss blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom Högbo Bruk. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Högbo Bruk sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Kontakta personuppgiftsansvarig för mer information.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy, vänligen kontakta Medborgarservice som kopplar ditt samtal vidare.

Telefon: 026-24 00 00, begär att få tala med personuppgiftsansvarig på Högbo Bruk.

Postadress: Box 136, Personuppgiftsansvarig Högbo Bruk, 811 22 Sandviken

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Kontaktuppgift dataskyddsombud

Andreas Rönnqvist
Dataskyddsenheten Gävle Kommun
801 84 Gävle
E-post: dataskyddsombud@gavle.se
026-17 80 00 (växel)

Mer information

Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.